Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã có đủ các điều kiện khởi công theo quy định bao gồm:

  • Có mặt bằng xây dựng;
  • Giấy phép xây dựng đối với các công trình phải có Giấy phép xây dựng;
  • Có thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
  • Có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;
  • Có hợp đồng xây dựng;
  • Có đủ nguồn vốn để thực hiện theo tiến độ.

 thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng:

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đối với từng trường hợp, từng loại công trình)

Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy ủy quyền, đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo; quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với công trình ngầm đô thị; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đối với trường hợp lắp đặt thiết bị hoặc kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì phải có bản sao có chứng thực Hợp đồng với chủ sở hữu công trình.

Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Posted on: November 12, 2017admin123

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *